💠

Tính năng

Giao dịch

1. Chuyển tiền

2. Phiếu lệnh

3. Ký quỹ

Giảm dư nợ

Tăng dư nợ

Tái tục hợp đồng

Tái tục hợp đồng là giao dịch Khách hàng đề nghị gia hạn hợp đồng giao dịch ký quỹ hết hạn. Hệ thống hỗ trợ cho phép thực hiện yêu cầu tái tục trước 06 ngày hết hạn kỳ này .
  • Tiền lãi ký quỹ: được lũy kế theo ngày và thu định kỳ hằng ngày/tháng.
  • Tỷ lệ ký quỹ: tỷ lệ đánh giá mức độ an toàn của tài khoản, tỷ lệ càng cao tài khoản càng an toàn.
  • Tiền bù giảm giá: là giá trị chênh lệch giữa Khả năng nhận nợ và Dư nợ.
  • Ngày hết hạn kỳ này: là ngày hợp đồng giao dịch ký quỹ hết hiệu lực.

Trạng thái ký quỹ

4. Nộp tiền

Liên kết ngân hàng

Nộp tiền

5. Thực hiện quyền

  • Ngày đăng ký cuối cùng: là ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua phát hành thêm.
  • KL được mua: là khối lượng chứng khoán Khách hàng được mua theo tỷ lệ quyền mua.
  • KL còn: là khối lượng chứng khoán còn lại khách hàng được mua.

6. Chuyển khoản CK

Dịch vụ

1. Smart OTP

2. Cài đặt OTP

3. Khách hàng thân thiết

Chương trình Khách hàng thân thiết dành cho tất cả Khách hàng cá nhân và tổ chức của Rồng Việt trên toàn quốc.
  • Theo đó, mỗi giao dịch của Khách hàng tại Rồng Việt đều được ghi nhận và quy đổi thành điểm để xét hạng trở thành Khách hàng VIP với các cấp độ như: Diamond, Platinum, Gold, Silver hoặc Member.
  • Ngoài ra, việc xét hạng còn được căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân theo kỳ của mỗi Khách hàng tại Rồng Việt. Mỗi cấp độ Khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt khác nhau từ Rồng Việt.
  • Link chi tiết: Tại đây

4. Hỗ trợ

5. Thông báo

6. ETA

ETA: Dịch vụ ƯU ĐÃI GIAO DỊCH dành cho khách hàng không sử dụng dịch vụ tư vấn và quản lý tài khoản của Chuyên viên tư vấn.

7. Thu nợ tự động

8. Công cụ

9. Giới thiệu khách hàng

10. Tái tục tự động

Tài khoản

2. Lời/ Lỗ