📝Đặt lệnh

Tổng quan Đặt lệnh cơ sở

Giá (x1000): đơn vị giá là 1.000 VND. Ví dụ: để đặt giá 124.300 VND, Quý Khách nhập 124.3.

Khối lượng tối đa: hệ thống tự động tính toán khối lượng tối đa được phép Mua/ Bán của Mã chứng khoán dựa trên Sức mua và Giá đặt.

Tỷ lệ tài trợ: là tỷ lệ % được tài trợ trên Giá trị mua (không bao gồm phí) theo từng mã chứng khoán.

Giá trị lệnh: là giá trị tạm tính của lệnh đặt bao gồm phí.

Các loại lệnh Cơ sở

Tuy nhiên, đối với sàn UPCOM, chỉ có 1 loại lệnh duy nhất là Lệnh giới hạn LO.

1. Lệnh thường

2. Lệnh điều kiện

🎯 Khái niệm

 • Lệnh điều kiện là loại lệnh khi đặt có kèm điều kiện. Sau khi hoàn thành thao tác đặt lệnh, lệnh ở trạng thái Chờ kích hoạt. Lệnh chỉ được kích hoạt và đẩy vào sàn khi thỏa điều kiện đã cài đặt.

 • Các loại lệnh điều kiện hệ thống của Rồng Việt đang hỗ trợ: Lệnh Up và Lệnh Down.

🎯 Định nghĩa

 • Giá thị trường (Market Price) là Giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh. Đầu ngày khi chưa có giá khớp gần nhất thì Giá thị trường sẽ được xác định là Giá tham chiếu.

 • Giá kích hoạt (Trigger Price) là giá được xác định trước để so sánh với Giá thị trường, khi Giá kích hoạt thỏa điều kiện lệnh sẽ được đẩy vào sàn với Giá đặt lệnh.

 • Giá đặt lệnh (Order Price) là giá sẽ đẩy vào sàn khi lệnh thỏa các điều kiện đã cài đặt.

Lưu ý:

 • Lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt nếu thỏa điều kiện chỉ trong Phiên liên tục đối với tất cả các Sàn.

 • Loại lệnh được đặt: (1) Sàn HO: LO, MP; (2) Sàn HA: LO, MTL, MOK, MAK; (3) Sàn UPCOM: LO.

 • Khi đặt Lệnh điều kiện kết hợp tích Lệnh chờ:

✔ Trường hợp khớp một phần hoặc toàn phần: lệnh sẽ hết hiệu lực ngay trong ngày.

✔ Trường hợp chưa khớp: lệnh sẽ được duy trì tới ngày hiệu lực đã chọn nếu vẫn đáp ứng được các yêu cầu về Sức mua (đối với lệnh Mua), Giá.

 • Hủy/ Sửa Lệnh điều kiện theo quy định Hủy/ Sửa theo phiên của từng Sàn.

Lệnh Điều kiện - Chờ

Lệnh Điều kiện - Up/Down

🎯 Lệnh điều kiện - Up

 • Nguyên tắc đặt lệnh

✅ Giá kích hoạt (Trigger Price) phải lớn hơn Giá thị trường (Market Price) tại thời điểm đặt lệnh.

✅ Ngay khi Giá thị trường (Market Price) tăng bằng hoặc lớn hơn Giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy vào Sàn với Giá đặt lệnh (Order Price).

 • Ví dụ

✔ Ngày 27/07/2023, thời điểm Giá thị trường đang là 15, đặt MUA VDS, Khối lượng 100, Loại lệnh LO, Giá đặt 15.1, Giá kích hoạt 15.05.

✔ Khi Giá thị trường tăng từ 15 lên bằng hoặc cao hơn 15.05, lệnh đặt mua 100 cổ phiếu VDS sẽ được kích hoạt đẩy vào Sàn với Giá đặt 15.1.

🎯 Lệnh điều kiện - Down

 • Nguyên tắc đặt lệnh

✅ Giá kích hoạt (Trigger Price) phải nhỏ hơn Giá thị trường (Market Price) tại thời điểm đặt lệnh.

✅ Ngay khi Giá thị trường (Market Price) giảm bằng hoặc nhỏ hơn Giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và đẩy vào Sàn với Giá đặt lệnh (Order Price).

 • Ví dụ

✔ Ngày 27/07/2023, thời điểm Giá thị trường đang là 15, đặt BÁN VDS, Khối lượng 100, Loại lệnh LO, Giá đặt 14.9, Giá kích hoạt 14.95.

✔ Khi Giá thị trường giảm từ 15 xuống bằng hoặc nhỏ hơn 14.95, lệnh đặt bán 100 cổ phiếu VDS sẽ được kích hoạt đẩy vào sàn với Giá đặt 14.9.

3. Lệnh đặc biệt

Lệnh Đặc biệt gồm nhiều lệnh Mua/Bán 1 mã chứng khoán với:​

 • Khối lượng tăng dần hoặc giữ nguyên so với KL (Khối lượng) ban đầu​.

 • Giá Tăng dần/ Giảm dần so với Giá ban đầu.

4. Lệnh Mua/Bán tất cả

Lệnh Mua tất cả

MUA TẤT CẢ: Mua 1 cổ phiếu cho nhiều/ tất cả tài khoản.

Lệnh Bán tất cả

BÁN TẤT CẢ: Bán nhiều/tất cả cổ phiếu của nhiều/ tất cả tài khoản.

5. Lệnh thỏa thuận

Tổng quan lệnh Thỏa thuận

Lệnh Quảng cáo

Lệnh có tài khoản Đối ứng

Đối với mục "Ghi chú": Quý Khách có thể nhập thêm thông tin ghi chú nếu có.

Last updated