📝Đặt lệnh

Tổng quan Đặt lệnh phái sinh

  • Quý khách sẽ nhập thêm các điều kiện kèm theo tùy theo loại lệnh.

  • Xem hướng dẫn sử dụng Lệnh điều kiện Tại đây

Các loại lệnh Long/Short

1. Lệnh điều kiện Stop/ Up/ Down

2. Lệnh điều kiện OCO

3. Lệnh điều kiện Tup/Tdown

4. Lệnh điều kiện Bull&Bear

Vị thế mở/Vị thế đóng

1. Vị thế mở

2. Vị thế đóng

Last updated