🖋️Yêu cầu sử dụng TK Phái sinh

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mở tài khoản cơ sở bằng Hợp đồng tích hợp có trạng thái tài khoản “Hoàn tất mở tài khoản”.​

Đối tượng áp dụng Trừ khách hàng thuộc các trường hợp sau:

  • Khách hàng chưa hoàn thiện mở tài khoản chứng khoán cơ sở, trạng thái “Đã duyệt mở tài khoản”.​

  • Khách hàng hết hạn CMND/CCCD.​

  • Tài khoản đã đóng.​

  • Khách hàng mở tài khoản cơ sở trước ngày triển khai eContract, cần ký Hợp đồng tích hợp & Giấy yêu cầu sử dụng TKPS.​

  • Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài.

  • Các trường hợp khác.

Last updated